Organisatie

Algemeen

Binnen onze groeiende vereniging zijn velen actief om de vereniging draaiende te houden. Daarbij is een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heel belangrijk.

Organisatiestructuur

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van E&S TurnSport Rhoon. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ALV.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Hoofd Technische Commissie
  • Algemeen bestuurslid ledenadministratie
  • Algemeen bestuurslid activiteiten (2 leden)
  • Algemeen bestuurslid PR

 

Kascommissie

De kascommissie controleert ieder jaar de financiële boeken van de penningmeester. En daarmee de volledigheid van opbrengsten en het werk van de ledenadministratie. De kascommissie wordt voor één jaar benoemd tijdens de algemene ledenvergadering. De kascommissie bestaat uit twee personen. De zittingsduur van de kascommissie is twee jaar. Eén blijft zitten en een ander wordt benoemd.

Sponsors